* / Odporúčam si prejsť poznámky spolu s daňovým priznaním. / *

 

Daňová sústava


Je to sústava daní platných v SR.

 1. Priame dane

  • Daň z príjmov (fyzické osoby a právnické osoby, Zákon o dani z príjmov)

  • Miestne dane

   • Daň z nehnuteľností (pozemky, byty, stavby)
   • Daň za psa
   • Z predajných automatov
   • Za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta
   • Za užívanie verejného priestranstva (prídu trhy na námestie)
   • Daň za ubytovanie (hotely ju odovzdávajú v danému mestu)
   • Daň za nevýherné hracie prístroje (stolný futbal)
   • Daň za jadrové zariadenie
   • Daň z motorových vozidiel
 2. Nepriame dane

  • DPH

  • Spotrebné dane

   • Daň z alkoholických nápojov
   • Daň z tabakových výrobkov
   • Daň z minerálneho oleja
   • Daň z elektriny
   • Daň z uhlia
   • Daň zo zemného plynu

 

Daňové priznanie

 

Termíny na podanie daňového priznania:

 

 

Na Daňovom úrade musíš mať zriadený Osobný účet daňovníka. Daň z príjmu platí každý podnikateľ. Ak prekročíš určitú sumu zisku za 12 mesiacov, musíš platíť aj DPH a dostaneš IČDPH.

 

Základ dane tvorí: (Poznámky je najlepšie prejsť si spolu s daňovým priznaním)

a) V. Oddiel

b) VI. Oddiel (Tu si môžem uplatniť buď preukázateľné výdavky, alebo výdavky percentom z príjmov, čo je v roku 2018 maximálne 60% z príjmov (ale maximálne do výšky 20 000!). Aj k paušálu sa pripočítavajú aj odvody, a teda znižujú základ dane.)

c) VII. Oddiel (sem nepatria úroky v banke lebo sú zdanené pri zdroji)

d) VIII. Oddiel (Jednorazové čiastky väčšinou, ako predaj nehnuteľnosti)

 

ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE tvoria príjmy mínus výdavky v každom oddieli osobitne.

ZÁKLAD DANE sú všetky čiastkové základy dane spočítané dokopy.

 

Nezdaniteľné časti základu dane nájdeš v IX. Oddieli.

 

2% Z dane môžeš darovať určitej neziskovke. Oprávnené subjekty sú na rozhodni.sk (napr útulky, liga proti rakovine). 3% môžeš darovať ak máš viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce.

 

Prílohy k daňovému priznaniu:

 

Daňový bonus

Môžeš mať na dieťa, a dostáva ho len 1 z rodičov. Deti zaeviduješ v oddieli III.

Podmienky na uplatnenie:

Daňový bonus znižuje daňovú povinnosť, nie základ dane!

 

 

Príklad