Poisťovníctvo


Poistenie je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok , že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla podľa dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok sa realizuje za odplatu (poistné).

Poisťovníctvo je odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovaťeľskou činnosťou v oblasti poistenia (v zahraničí sa označuje ako poisťovací priemysel). Podľa právnych predpisov môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť.

Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovňou uzavrela poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné, a jej práva sú stanovené v poistnej zmluve.

Poistený je fyzická alebo právnická osoba, ktorej na základe uzavretej poistnej zmluvy vzniká ná rok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného, alebo ktorá môže prevziať poistné plnenie. Ak nie je určená, postupuje sa podľa Občianskeho zákonníka, pričom celkový súčet podielu poistného plnenia vyplatený všetkým oprávneným osobám musí tvoriť 100% :

 

Výhodou poctená osoba je osoba, ktorú poistený určí, že v prípade jeho úmrtia prevezme poistnú náhradu. Je to iná osoba ako pozostalí podľa právnych predpisov. (Keď pozostalý, poprípade poistník určí, že vo vzniku poistnej udalosti peniaze pôjdu niekomu inému, napríklad: Dieťa ochorie a zomrie, rodičia dajú peniaze nadácii pre rakovinu)

Poistné je cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení.

Poistná udalosť môže byť akákoľvek strata, škoda, ale aj dožitie sa určitého veku, úmrtie alebo iné udalosti, ale však počas poistnej doby.

Poistná doba je obdobie, na ktoré sa dohodne poistná zmluva. Môže byť niekoľko dní (cestovné poistenie), ale aj na mnoho rokov.

Poistné plnenie je poistná náhrada, ktorú uhradila poisťovňa za poistnú udalosť.

Poistná suma je suma, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie

 

Klasifikácia poistenia

Podľa záväznosti vzniku:

  1. Zákonné: na základe právneho predpisu, poistná zmluva sa neuzatvára (zdravotné poistenie, sociálne poistenie, sociálne poistenie, úrazové poistenie)
  2. Zmluvné - povinné: je dané právnym predpisom, ktorý určuje činnosti kde je povinnosť hospodárskych subjektov alebo občanov uzatvoriť s poisťovňou poistnú zmluvu (povinné zmuvné poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania ako napríklad právnik, audítor, stomatológ, zverolekár...)
  3. Zmluvné - dobrovoľné: vzniká dobrovoľne, na základe vlastnej vôle (elektrospotrebičov, nehnuteľnosti...)

Poistné odvetvia

  1. Životné poistenie - poistenie pre dožitie, poistenie smrti, zmiešané životné poistenie, investičné životné poistenie, poistenie detí (poistenie vena, na štart do života, štipendijné poistenie), pripoistenia k životnému poisteniu (úrazové, kritických chorôb, invalidity, atď.)
  2. Neživotné poistenie - úrazové poistenie, nemocenské poistenie, zdavotné poistenie, cestovné poistenie, poistenie cestných motorových vozidiel, poístenie železničných vozidiel, poistenie lodí, poistenie leteckých rizík, poistenie dopravy, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu