Cestovné náhrady


 

Cestovné náhrady a vyúčtovanie pracovnej cesty, ako aj samotné povinnosti a nároky ZC a ZĽ upravuje zákon o cestovných náhradách.

Pracová cesta je vlastne doba od nástupu zamestnanca na cestu spojenú s výkonom práce na inom mieste ako v tom, ktoré má zamestnanec dohodnuté v pracovnej zmluve, do ukončenia tejto cesty.

 

Zamestnávateľ určí:

 

Pred nástupom je ZC povinný predložiť na schválenie zametnávateľovi návrh pracovnej cesty písomne. Poznáme tuzemské a zahraničné pracovné cesty.

 

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patria nasledovné cestovné náhrady: