Likvidita


 

Okamžitá

 

Pričom najlikvidnejšie aktíva: peniaze v hotovosti a na bankovom účte, ceniny, krátkodobé cenné papiere; Krátkodobé pasíva: Krátkodobé záväzky, KBÚ, Ostatné pasíva

 

Bežná

šíáééľááéí

 

Pričom splatné pohľadávky = krátkodobé pohľadávky - pohľadávky po lehote splatnosti

 

Celková likvidita

žýáéí

 

Pričom obežný majetok = finančný majetok, krátkodobé pohľadávky, zásoby, pohľadávky za upísané vlastné imanie, ostatné aktíva